تاریخ مراجعه به بانک تجارت جهت اخذ تسهیلات12 و 16 درصدی