شرح وظایف 

- انجام امور منازل مسکونی دانشگاه
- انجام امور بیمه عمر و حادثه ( عادی و تکمیلی )
- انجام امور بیمه تکمیلی درمان
- معرفی جهت بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل با شرایط خاص
- معرفی جهت دریافت وام های (جعاله  تعمیر مسکن - خرید خودرو -  خرید لوازم منزل و ... )
- معرفی اعضا محترم  هیات علمی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت دریافت وام  خرید یا ساخت مسکن
- معرفی اعضا محترم هیات علمی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت دریافت کارت اعتباری ارزی
- معرفی واجدین شرایط به امور مالی دانشگاه جهت دریافت کمک هزینه مهد کودک
- نظارت بر امور مهد کودک طرف قرارداد دانشگاه
-  انجام امور مربوط به کارت های اعتباری
- معرفی همکاران جهت استفاده از امکانات اسکان  سایر دانشگاهها
 - معرفی همکاران جهت استفاده از باشگاه و نظارت بر انجام امور باشگاه