نام و نام خانوادگی : دکتر حامد زند مقدم

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 مدت تصدی :  از سال 1401

 تلفن : 33257226-31323055

 پست الکترونیکی : setadrefahi@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

فاطمه مهرابیان

 

لیسانس

از1384/2/18 لغایت1384/11/2

 

محمود ضیاکمالی

 

فوق لیسانس

از سال 1384 لغایت 1401