محل درج عکس      

 نام و نام خانوادگی : محمود ضیاکمالی

 رتبه علمی :

 آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

 مدت تصدی :  از سال 1384

 تلفن : 33257226-31323055

 پست الکترونیکی : setadrefahi@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

فاطمه مهرابیان   لیسانس از1384/2/18 لغایت1384/11/2