1-آیا امکان اضافه شدن بیمه شده در حین قرارداد بیمه تکمیلی وجود دارد؟

خیر. تنها افراد جدیدالاستخدام، نوزادان و همسر افرادی که در حین قرارداد ازدواج می کنند، در صورت درخواست در مدت 1 الی 2 ماه از زمان مشمول شدن می توانند به لیست اضافه شوند.

2-آیا امکان حذف بیمه شده و تبعی حین قرارداد وجود دارد؟

خیر.تنها در صورت انتقال و یا بازنشسته شدن فرد و عدم استفاده از بیمه در زمان حذف از تاریخ بازنشستگی این امکان وجود دارد به این شرط که در ابتدای ماه فرد مورد نظر اعلام نماید.

3-نحوه رزرو مهمانسرا چگونه است؟

مراجعه به سایت ستاد رفاهی و تماس با مهمانسرای شهر مورد نظر. در صورت نیاز به نامه با ستاد امور رفاهی دانشگاه تماس حاصل شود.

4-چه کسانی می توانند از منازل سازمانی دانشگاه استفاده نمایند؟

افرادی که منزلی به نام خود و همسر و فرزندان تحت تکفل نداشته باشند.