تماس با ستاد امور رفاهی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 ستاد امور رفاهی 31323055 33257226 setadrefahi@uk.ac.ir